AGB

Spis treści.

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zachowanie tytułu
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Specjalne warunki przetwarzania towarów według określonych specyfikacji klienta
 9. Realizacja bonów promocyjnych
 10. Realizacja bonów podarunkowych
 11. Prawo właściwe
 12. Miejsce jurysdykcji
 13. Kodeks postępowania
 14. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy MBZCLASSICPARTS GmbH (zwanej dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej "Klientem") a Sprzedawcą dotyczących wszystkich towarów i/lub usług prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy. Niniejszym odrzuca się włączenie własnych warunków Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi, o ile nie postanowiono inaczej. Oprócz dostawy towaru, Sprzedawca jest winien dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych (dalej "produkty cyfrowe"), które są zawarte w towarze lub połączone z nim w taki sposób, że bez nich towar nie może spełniać swoich funkcji.

1.3 Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do umów o dostawę bonów towarowych, chyba że uzgodniono inaczej.

1.4 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1.5 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego w sklepie internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów zawartych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia. Ponadto klient może również złożyć ofertę sprzedawcy drogą elektroniczną, poprzez formularz kontaktowy online lub telefonicznie.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym decydujące jest w tym przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decyduje odbiór towaru przez klienta, lub
 • poprzez żądanie zapłaty od klienta po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostanie zawarta w momencie, gdy jedna z nich wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się w dniu następnym po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty z tym skutkiem, że klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "PayPal"), z zastrzeżeniem warunków korzystania z systemu PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeżeli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca już w momencie kliknięcia przez klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia oświadcza o przyjęciu oferty klienta.

2.5 W przypadku wyboru metody płatności "Amazon Payments", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: "Amazon"), z zastrzeżeniem Umowy Użytkownika Amazon Payments Europe, z którą można zapoznać się na stronie https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli Klient wybierze "Amazon Payments" jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, Klient wystawia również zlecenie płatnicze dla Amazon, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia. W tym przypadku sprzedawca deklaruje już przyjęcie oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia Klienta. Sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem konto użytkownika, podając odpowiednie dane do logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów we wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest wyświetlacz na ekranie. Klient może poprawiać swoje wpisy w trakcie elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

2. 8 Przy zawieraniu umowy dostępne są różne języki. Wybór konkretnego języka jest wyświetlany w sklepie internetowym.

2.9 Realizacja zamówień i kontaktowanie się odbywa się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, klient musi zapewnić możliwość dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym sprzedawca zlecił realizację zamówienia.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w instrukcji Sprzedawcy dotyczącej odstąpienia od umowy.

3.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy znajdują się w chwili zawarcia umowy poza Unią Europejską.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Jeżeli w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od towarów i usług. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane osobno w danym opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w indywidualnych przypadkach mogą powstać dalsze koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich np. koszty transferu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za transfer, opłaty za wymianę walut) lub należności lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z transferem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcja (opcje) płatności zostanie podana do wiadomości Klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność staje się wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "PayPal", płatność będzie realizowana za pośrednictwem PayPal, przy czym PayPal może w tym celu korzystać również z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Jeśli Sprzedawca oferuje również metody płatności za pośrednictwem PayPal, za które dokonuje przedpłat na rzecz Klienta (np. zakup na rachunek lub płatność ratalna), sceduje on swoje roszczenie o zapłatę na PayPal lub na dostawcę usług płatniczych zleconych przez PayPal i konkretnie wskazanych Klientowi. Przed przyjęciem oświadczenia Sprzedawcy o cesji, PayPal lub zlecony przez PayPal dostawca usług płatniczych przeprowadza sprawdzenie zdolności kredytowej z wykorzystaniem przekazanych danych klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia klientowi wybranej formy płatności w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia. Jeśli wybrany sposób płatności zostanie zatwierdzony, klient musi zapłacić kwotę faktury w uzgodnionym terminie płatności lub w uzgodnionych odstępach czasu. W takim przypadku może dokonać płatności tylko na rzecz PayPal lub zleconego przez PayPal dostawcy usług płatniczych ze skutkiem zwalniającym z długu. Sprzedawca pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i dostaw lub not kredytowych, także w przypadku cesji wierzytelności.

4.6 W przypadku wyboru metody płatności "SOFORT", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej "SOFORT"). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem "SOFORT", klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do uczestnictwa w "SOFORT", odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności oraz potwierdzić dyspozycję płatności do "SOFORT". Wówczas transakcja płatnicza jest natychmiast realizowana przez "SOFORT" i następuje obciążenie rachunku bankowego klienta. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące metody płatności "SOFORT" dostępne są dla klienta w Internecie na stronie https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatniczej "Shopify Payments", płatność będzie przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej "Stripe"). O poszczególnych sposobach płatności oferowanych za pośrednictwem Shopify Payments Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. Do przetwarzania płatności Stripe może korzystać z innych usług płatniczych, do których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o których klient może być oddzielnie poinformowany. Dalsze informacje na temat "Shopify Payments" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.8 Jeśli wybrano metodę płatności oferowaną za pośrednictwem usługi płatniczej "mollie", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (dalej: "mollie"). O poszczególnych sposobach płatności oferowanych za pośrednictwem mollie Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności mollie może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o czym Klient może zostać odrębnie poinformowany. Dalsze informacje na temat "mollie" dostępne są w Internecie pod adresem https://www.mollie.com/de/.

4.9 W przypadku wyboru metody płatności Ratepay oferowanej przez Sprzedawcę (np. faktura Ratepay, przedpłata Ratepay, polecenie zapłaty Ratepay, płatność ratalna Ratepay), płatność będzie realizowana za pośrednictwem Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (dalej "Ratepay"), na którą Sprzedawca ceduje swoje roszczenia wobec Klienta. Klient zostanie poinformowany na stronie sprzedawcy, które metody płatności Ratepay sprzedawca oferuje w szczegółach. Klient może dokonywać wpłat do Ratepay tylko ze skutkiem oddłużeniowym. Sprzedawca pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów (np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i dostaw lub not kredytowych). We wszystkich innych kwestiach obowiązują Ogólne Warunki Płatności Ratepay, które są dostępne tutaj: https://www.ratepay.com/legal-payment-terms/

4.10 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "VR Payment", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy (dalej: "VR Payment"). O poszczególnych metodach płatności oferowanych za pośrednictwem VR Payment klient jest informowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności VR Payment może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, w przypadku których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać oddzielnie poinformowany. Dalsze informacje na temat "VR Payment" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.11 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "Adyen", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandia (dalej: "Adyen"). O poszczególnych metodach płatności oferowanych za pośrednictwem Adyen klient jest informowany w sklepie internetowym sprzedawcy. W celu przetwarzania płatności Adyen może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, w przypadku których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać poinformowany oddzielnie. Dalsze informacje na temat "Adyen" dostępne są w Internecie pod adresem https://www.adyen.help/hc/de.

4.12 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "Unzer", płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Niemcy (dalej: "Unzer"). O poszczególnych metodach płatności oferowanych za pośrednictwem Unzer klient jest informowany w sklepie internetowym sprzedawcy. W celu przetwarzania płatności, Unzer może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, w przypadku których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać poinformowany oddzielnie. Dalsze informacje o "Unzerze" dostępne są w Internecie pod adresem https://www.unzer.com/de/zahlungsmethoden/.

4. 13 W przypadku wyboru metody płatności "sprzedaż ratalna easyCredit", płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg (zwanego dalej "TeamBank AG"), na który sprzedawca przenosi swoje roszczenie o zapłatę. Przed zaakceptowaniem oświadczenia sprzedawcy o cesji TeamBank AG przeprowadzi kontrolę kredytową przy użyciu przekazanych danych klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi skorzystania z metody płatności "easyCredit hire purchase" w przypadku negatywnego wyniku kontroli. Jeśli metoda płatności "sprzedaż ratalna easyCredit" zostanie zatwierdzona przez TeamBank AG, klient musi zapłacić kwotę faktury na rzecz TeamBank AG na warunkach określonych przez sprzedawcę i przekazanych mu w sklepie internetowym sprzedawcy. W takim przypadku klient może dokonać płatności na rzecz TeamBank AG ze skutkiem zwalniającym z długu. Sprzedawca pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu i dostaw lub not kredytowych, nawet w przypadku cesji roszczeń. Zastosowanie mają również Ogólne Warunki Handlowe dla zakupów ratalnych easyCredit, które można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.easycredit-ratenkauf.de/service-integration/marketingmaterial-schulung/allgemeine-geschaeftsbedingungen/.

4. 14 Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności oferowaną za pośrednictwem usługi płatniczej "Klarna", płatność zostanie przetworzona przez Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej "Klarna"). Więcej informacji oraz regulamin Klarna można znaleźć tutaj:

4. 15 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatniczej "Payolution", płatność będzie przetwarzana przez Payolution GmbH, Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5 piętro, 1100 Wiedeń, Austria (dalej "Payolution") we współpracy z Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, 9496 Balzers, Liechtenstein. Bardziej szczegółowe informacje na temat oferowanych metod płatności, a także szczegółowe warunki można znaleźć pod następującym adresem internetowym:

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeżeli Sprzedawca oferuje wysyłkę towarów, dostawa nastąpi na obszarze dostawy określonym przez Sprzedawcę na adres dostawy podany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujące znaczenie ma adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Inaczej, w przypadku wyboru metody płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy zdeponowany przez klienta w PayPal w momencie dokonywania płatności.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient poniesie uzasadnione koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z tym. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu towaru stosuje się postanowienie zawarte w instrukcji odstąpienia od umowy przez sprzedawcę.

5.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą, gdy sprzedawca wyda towar spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeżeli klient występuje jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towaru zasadniczo dopiero w momencie wydania towaru klientowi. W odstępstwie od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na Klienta w przypadku konsumentów także z chwilą wydania rzeczy przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi albo osobie lub instytucji wyznaczonej w inny sposób do wykonania przesyłki, jeżeli Klient zleci spedytorowi, przewoźnikowi albo osobie lub instytucji wyznaczonej w inny sposób do wykonania przesyłki wykonanie przesyłki, a sprzedawca nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji Klientowi.

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub nienależytej dostawy własnej. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a Sprzedawca z należytą starannością zawarł z dostawcą konkretną transakcję pokrycia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby pozyskać towary. W przypadku braku dostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a świadczenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.5 Jeżeli Sprzedawca oferuje towar do odbioru, Klient może odebrać zamówiony towar w godzinach pracy określonych przez Sprzedawcę pod wskazanym przez niego adresem. W takim przypadku nie zostaną naliczone koszty wysyłki.

5.6 Vouchery będą przekazywane Klientowi w następujący sposób:

- pocztą elektroniczną

6) Zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedający dokona płatności z góry, zachowa prawo własności do dostarczonych towarów do czasu, gdy należna cena zakupu zostanie w całości zapłacona.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady. W drodze odstępstwa od powyższego, do umów dostawy towarów stosuje się następujące postanowienia:

7. 1 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,

 • sprzedawca ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia dodatkowego;
 • w przypadku nowych towarów termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towaru;
 • w przypadku towarów używanych wyłączone są prawa i roszczenia z tytułu wad;
 • Termin przedawnienia nie biegnie ponownie, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady dokonano dostawy zastępczej.

7. 2 Jeżeli klient działa jako konsument, do umów dostawy towarów używanych stosuje się następujące postanowienia z zastrzeżeniem następującej klauzuli: Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od dostawy towarów, jeżeli zostało to wyraźnie i odrębnie uzgodnione umownie między stronami, a klient został wyraźnie poinformowany o skróceniu okresu przedawnienia przed złożeniem oświadczenia umownego.

7. 3 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów nie mają zastosowania

 • w przypadku roszczeń odszkodowawczych i zwrotu kosztów przez klienta,
 • w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie ukrył wadę,
 • dla towarów, które zostały użyte do budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość,
 • za wszelkie istniejące zobowiązania sprzedawcy do dostarczania aktualizacji dla produktów cyfrowych, w przypadku umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7. 4 Ponadto, w przypadku przedsiębiorców, ustawowe terminy przedawnienia wszelkich istniejących ustawowych praw regresowych pozostają nienaruszone.

7. 5 Jeżeli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), podlega handlowemu obowiązkowi kontroli i zawiadomienia o wadach zgodnie z § 377 HGB. Jeśli klient nie wypełni obowiązków zgłoszenia określonych w tym przepisie, towary zostaną uznane za zatwierdzone.

7. 6 Jeśli klient działa jako konsument, jest on proszony o złożenie skargi do dostawcy na dostarczone towary z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient tego nie zrobi, nie będzie to miało wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Szczególne warunki przetwarzania towarów według określonych specyfikacji klienta

8.1 Jeżeli zgodnie z treścią umowy, oprócz dostawy towaru, Sprzedawca zobowiązany jest również do przetworzenia towaru zgodnie z określonymi specyfikacjami Klienta, Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy wszelkie treści niezbędne do przetworzenia, takie jak teksty, obrazy lub grafiki w określonych przez Sprzedawcę formatach plików, formatowaniu, obrazie i rozmiarach plików oraz udzielić Sprzedawcy niezbędnych praw do korzystania w tym celu. Za pozyskanie i nabycie praw do tych treści odpowiada wyłącznie klient. Klient oświadcza i przyjmuje na siebie odpowiedzialność, że ma prawo do korzystania z treści przekazanych sprzedawcy. W szczególności zapewnia on, że nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i prawa osobiste.

8.2 Klient zabezpieczy Sprzedawcę przed roszczeniami osób trzecich, których mogą one dochodzić wobec Sprzedawcy w związku z naruszeniem ich praw poprzez umowne wykorzystanie treści Klienta przez Sprzedawcę. W tym kontekście klient ponosi również niezbędne koszty obrony prawnej, w tym wszystkie koszty sądowe i koszty adwokackie w ustawowej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie jest odpowiedzialny za naruszenie prawa. W przypadku roszczeń osoby trzeciej, klient jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego przekazania sprzedawcy wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń i obrony.

8.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeżeli treści przekazane w tym celu przez Klienta naruszają zakazy prawne, urzędowe lub obrażają zwykłą przyzwoitość. Dotyczy to w szczególności dostarczania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub gloryfikujących przemoc.

9) Realizacja bonów promocyjnych

9.1 Bony wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności, których Klient nie może nabyć (dalej "Bony Promocyjne") mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko w określonym okresie.

9.2 Z promocji bonowej mogą zostać wyłączone poszczególne produkty, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

9.3 Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsza kompensacja nie jest możliwa.

9.4 W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

9.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Pozostały kredyt nie zostanie zwrócony przez Sprzedawcę.

9.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

9.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

9.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części bonem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

9.9 Bon promocyjny jest przeznaczony do wykorzystania wyłącznie przez osobę na nim wymienioną. Wykluczone jest przekazanie bonu promocyjnego osobom trzecim. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia kwalifikacji materialnej danego Posiadacza Bonu.

10) Realizacja bonów podarunkowych

10.1 Bony upominkowe, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (zwane dalej "Bonami Upominkowymi"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy, chyba że bon upominkowy stanowi inaczej.

10.2 Bony Podarunkowe oraz pozostałe salda Bonów Podarunkowych podlegają realizacji do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym dokonano zakupu Bonu Podarunkowego. Pozostałe kredyty zostaną przypisane klientowi do daty wygaśnięcia.

10.3 Bony upominkowe mogą być realizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza kompensacja nie jest możliwa.

10.4 Na jedno zamówienie można zrealizować również kilka bonów upominkowych.

10.5 Bony Podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie do zakupu Towarów i nie mogą być wykorzystane do zakupu innych Bonów Podarunkowych.

10.6 Jeżeli wartość bonu upominkowego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

10.7 Saldo Bonu Podarunkowego nie będzie wypłacane w gotówce ani nie będzie oprocentowane.

10.8 Bon Podarunkowy jest przeznaczony do wykorzystania wyłącznie przez osobę na nim wymienioną. Przeniesienie Bonu Podarunkowego na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do weryfikacji materialnej kwalifikacji danego Posiadacza Bonu Podarunkowego.

11) Prawo właściwe

11.1 Wszystkie stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa dotyczącego międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania.

11.2 Ponadto niniejszy wybór prawa w odniesieniu do ustawowego prawa odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy znajdują się w chwili zawarcia umowy poza Unią Europejską.

12) Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeśli klient ma miejsce zamieszkania poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeśli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach sprzedający jest jednak w każdym przypadku uprawniony do odwołania się do sądu w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

13) Kodeks postępowania

14) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

14. 1 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu lub usług online z udziałem konsumenta.

14. 2 Sprzedawca nie jest zobowiązany do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów, ale jest na to przygotowany.