Prawo do odstąpienia od umowy

A. Polityka anulowania

Wstęp

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (MBZCLASSICPARTS GmbH, Töpferweg 9a, 52379 Langerwehe, Deutschland, Tel.: 024098459718, E-Mail: info@mbzclassicparts.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru szacowane są maksymalnie na ok. euro za każdą taką pozycję w odniesieniu do takich towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane do nas w normalnym trybie pocztą (towary spedycyjne).

Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towaru.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których wytworzeniu decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostarczenie towarów, jeżeli po dostarczeniu zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy znajdują się w chwili zawarcia umowy poza Unią Europejską.

Uwagi ogólne

1) Prosimy o unikanie uszkodzeń i zabrudzeń towaru. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i ze wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby zastosować ochronne opakowanie zewnętrzne. Jeśli nie posiadają Państwo już oryginalnego opakowania, prosimy o zapewnienie odpowiedniej ochrony przed uszkodzeniami transportowymi za pomocą odpowiedniego opakowania.
2) Proszę nie zwracać towaru do nas freight collect.
3) Informujemy, że wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza.

Do

MBZCLASSICPARTS GmbH
Töpferweg 9a
52379 Langerwehe
Niemcy

E-mail: info@mbzclassicparts.com

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione w dniu (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta (konsumentów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić